Eakly, OK 73033-0000 | Simon Gomez | (405) 797-3213